Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Sklep internetowy ewinietki.pl dostępny pod adresem internetowym ewinietki.pl prowadzony jest przez PHU KING Grzegorz Parchański 43-400 Cieszyn, Ul. Bucewicza 13 nip: 5482521466

 

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ewinietki.pl

  4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   

  § 3

  Kontakt ze Sklepem

   

  1. Adres Sprzedawcy:43-400 Cieszyn, Bucewicza 13.

  2. Adres e-mail Sprzedawcy:shop@ewinietki.pl

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 728379047

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

   29 1050 1083 1000 0092 8220 8629

  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą.

  § 4

  Wymagania techniczne

   

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies.

   

  § 5

  Informacje ogólne

   

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   

  1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

   § 6

   Zakładanie Konta w Sklepie

    

   1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię,Nazwisko,Adres,Telefon,Email

   2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

   3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

   4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

    

   § 7

   Zasady składania Zamówienia

    

   W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

   2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

   3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

   4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

   5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

    

   § 8

   Oferowane metody  płatności

    

   1. Płatności elektroniczne

   2. Płatność kartą płatniczą.

   3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
    Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

     

   3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

  2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  3.  

   „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A." .

  4. § 9

   Wykonanie umowy sprzedaży

    

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

                                                    10. Realizacja zamówienia

    1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności.

   W przypadku płatności ZWYKŁYM przelewem (brak banku na liście banków Blue Media)  czas realizacji zamówienia znacznie się wydłuży, aby przyspieszyć proces realizacji zamówienia należy przesłać potwierdzenie płatności.

   2. Zamówienia realizujemy od  8:00 do 22:00.

 2. Zamówienia złożone przed 22:00 i opłacone po 22:00 będą realizowane następnego dnia.

   

   

4.   W przypadku zamówienia złożonego po godzinie 22:00 i datą rozpoczęcia winiety na ten sam dzień, zamówienie zostanie zrealizowane kolejnego dnia ze zmienioną datą rozpoczęcia winiety.

Przykład :

Zamówienie zostanie złożone 1 marca o godzinie 22:30 z datą rozpoczęcia 01.03. Zamówienie zostanie zrealizowane 2 marca z datą rozpoczęcia 02.03.

W przypadku chęci anulowania takiego zamówienia należy poinformować sprzedawcę najpóźniej do 8:00 następnego dnia wiadomością e-mail. Brak informacji będzie skutkował realizacją zamówienia zgodnie z punktem 3 regulaminu sklepu.

 

 

 

 1. § 10

  Prawo odstąpienia od umowy

 

        1.Produkty ASFINAG (Winiety Austria)

 1. Prawo do odstąpienia konsumenta od zakupu winiety elektronicznej

  1. Zgodnie z regulaminem opłat drogowych konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu online winiety elektronicznej w ciągu czternastu dni bez konieczności podania uzasadnienia. Termin odstąpienia rozpoczyna się z dniem zakupu.

  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, nabywca musi poinformować sklep o swojej decyzji odstąpienia od zakupu za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego e-mailem na adres shop@ewinietki.pl, pocztą w formie listu, faksem). Oświadczenie o odstąpieniu może co do zasady mieć dowolną formę. Konsumenci mogą posłużyć się udostępnionym na końcu niniejszych OWU wzorem formularza odstąpienia, co nie jest jednak obowiązkowe. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane w terminie. Prawomocne odstąpienie staje się skuteczne z chwilą jego otrzymania przez ewinietki.pl. Prosimy o podanie właściwego, jednego lub kilku, numeru identyfikacyjnego produktu, aby umożliwić szybkie i sprawne rozpatrzenie oświadczeń o odstąpieniu.

  3. W celu zapewnienia możliwie szybkiego i sprawnego rozpatrzenia oświadczeń o odstąpieniu ewinietki.pl zwraca się z prośbą o przesłanie w miarę możliwości oświadczeń o odstąpieniu e-mailem - shop@ewinietki.pl

  4. W odniesieniu do konsekwencji prawnych należy rozróżnić następujące przypadki odstąpienia od zakupu winiet elektronicznych w ciągu 14-dniowego terminu odstąpienia:

   • Skuteczne odstąpienie przed wybraną datą rozpoczęcia: wszystkie płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez ewinietki.pl.

   • Skuteczne odstąpienie po wybranej dacie rozpoczęcia, ale przed pełnym świadczeniem usługi przez ASFINAG, tj. przyznaniem możliwości korzystania z dróg federalnych do rozpoczęcia ostatniego dnia okresu ważności winiety: sklep zwróci płatności dokonane przez konsumenta pomniejszone o proporcjonalną opłatę na podstawie wartości rynkowej przyznania możliwości korzystania z dróg federalnych (zgodnie z wytycznymi GD Wymiaru Sprawiedliwości w zw. z BStMG (ustawy o opłatach na drogach federalnych) i/lub rozporządzeniem w sprawie cen winiet: za każdy rozpoczęty dzień ważności potrącana jest taryfa opłaty drogowej za winietę jednodniową - 8,9 euro) do momentu, w którym odstąpienie stanie się skuteczne. Jeśli proporcjonalna opłata przekracza płatności dokonane przez konsumenta, sklep nie dokona zwrotu pieniędzy.

   • Odstąpienie po wybranej dacie rozpoczęcia i po pełnym wykonaniu usługi przez ASFINAG, a mianowicie przyznaniu możliwości korzystania z dróg federalnych na początku okresu ważności winiety jednodniowej lub na początku ostatniego dnia okresu ważności winiety dziesięciodniowej: prawo do odstąpienia nie przysługuje, a konsument nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

    Zwroty dokonywane są niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania terminowego i skutecznego oświadczenia o odstąpieniu, przy czym do zwrotu wykorzystywane są te same środki płatnicze, które zostały użyte przez konsumenta do realizacji jego płatności.

 2. Zakup winiety elektronicznej przez przedsiębiorców

  1. Ogólne informacje o zakupie winiety elektronicznej znajdują się w punkcie 2.

  2. Przedsiębiorcy potwierdzają swój status przedsiębiorcy podczas procesu zakupu. Tym samym przedsiębiorca potwierdza, że nabywa winietę elektroniczną (winiety elektroniczne) w ramach posiadanego przez niego statusu przedsiębiorcy. W odniesieniu do zakupu winiety elektronicznej postanowienia określone w punktach od 3.3 do 3.5 dla konsumentów stosuje się odpowiednio również do przedsiębiorców, z następującymi wyjątkami: w przypadku przedsiębiorców wszystkie winiety elektroniczne mogą również uzyskać ważność natychmiast po zakupie. Przedsiębiorcy nie są uprawnieni do odstąpienia zgodnie z punktem 4.

3. Pozostałe produkty

Sklep sprzedaje personalizowane treści cyfrowe, które nie są dostarczane na trwałych nośnikach cyfrowych co według ustawy o prawach konsumenta w art. 12 powoduje brak możliwości odstąpienia od umowy.

 

                                                                 11. REKLAMACJE

1.W przypadku wpisaniu złych danych przez klienta, reklamacje nie będą uwzględniane.

2.W przypadku błędu popełnionego przez sprzedawcę, reklamacja będzie uznane.

3 W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o email z numerem zamówienia.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w 24h.

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3.  

   Polityka prywatności

   

  Polityka prywatności serwisu ewinietki.pl

  1. Informacje ogólne

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

  PHU KING Grzegorz Parchański z siedzibą w Cieszynie, Ul. Bucewicza 13 NIP: 5482521466

  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

  7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

  11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ewinietki.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

  § 13

  Postanowienia końcowe

   

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

   

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium